Finansowanie przez MŚP kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19

 

 

Informujemy, iż z dniem 07.04.2023r. nabór wniosków do Pożyczki Re-aktywacja zostaje zamknięty.

Dla Kogo?

 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego

Na co?

Na finansowanie Inwestycji realizowanych przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

 • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych , lub
 • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

Korzyści

kwota pożyczki do 500.000,00 zł,
max. do 300.000,00 zł na obrót

pożyczka na kapitał obrotowy
lub na inwestycje

3 m-ce karencji w spłacie kapitału
(max. 90 dni na rozliczenie pożyczki)

0% prowizji
za udzielenie pożyczki

preferencyjne oprocentowanie
od 2,81% w skali roku
(oprocentowanie NIEZMIENNE przez cały okres terminowej spłaty pożyczki)

7 lat na spłatę pożyczki
(możliwa wcześniejsza spłata)

Oprocentowanie Pożyczki

Oprocentowanie 2,81% dla przedsiębiorstw na:

 • finansowanie sektorów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
 • finansowanie Inwestycji przyczyniających się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Metryki Instrumentu Finansowego lub
 • finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi lub
 • finansowanie w sektorach, które są w największym stopniu dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego

Oprocentowanie 3,81%

 • dla przedsiębiorstw, które nie spełniają kryteriów dla oprocentowania 2,81%

*oprocentowanie uzależnione jest z aktualnej wysokości stopy bazowej dla Polski publikowana jest na stronie Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php).

Zabezpieczenia

Weksel własny in blanco – obowiązkowo + dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:

 • poręczenie wg prawa cywilnego,
 • hipoteka na nieruchomości (min. 120% wartości pożyczki)
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • gwarancje bankowe
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • inne przewidziane przepisami prawa

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia można stosować łącznie.

Procedura składania

ETAP I

Wnioskodawca składa wniosek w wersji elektronicznej wraz z analizą finansową i raportami kredytowymi pobranymi ze strony www.bik.pl

 

Dokumenty należy wysłać na adres e-mail:
re-aktywacja@arrkonin.org.pl
bez żadnych dodatkowych załączników. Wniosek musi zostać wypełniony komputerowo i przesłany w wersji edytowalnej WORD (nie PDF). Złożony wniosek podlega ocenie formalnej. Złożenie elektronicznej wersji wniosku nie jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku.

ETAP II

Po pozytywnej ocenie formalnej elektronicznej wersji wniosku konsultant wzywa Wnioskodawcę do złożenia pozostałych dokumentów w wersji papierowej i/lub elektronicznej, zgodnie z listą sprawdzającą wskazującą jakie dokumenty musi złożyć Wnioskodawca w celu skompletowania dokumentacji pożyczkowej.

UWAGA!

Złożenie kompleksowej dokumentacji pożyczkowej zgodnie z listą sprawdzającą jest równoznaczne z zarejestrowaniem wniosku oraz rozpoczęciem procedury oceny dokumentacji pożyczkowej. Wnioskodawca na każdym etapie oceny wniosku oraz załączników może zostać poproszony o dodatkowe uzupełnienie i/lub dokumenty.

Papierową wersję wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Agencji, bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby:

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie
ul.
Zakładowa 4
62 – 510 Konin

Dokumentacja

ZAPOZNAJ SIĘ

POBIERZ I ZŁÓŻ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ!

Dokumenty obligatoryjne – na pierwszym etapie weryfikacji wniosku

ZABEZPIECZENIA

Poręczenie wekslowe

Zespół projektowy

Anna Urbaniak

Koordynator Obszaru Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 58
kom. 697 996 243

anna.urbaniak@arrkonin.org.pl

Joanna Stokowska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 35
kom. 605 747 836

joanna.stokowska@arrkonin.org.pl

Justyna Konińska

Konsultant Funduszu Pożyczkowego

tel. 63 245 30 95 wew. 26
kom. 601  883 521

justyna.koninska@arrkonin.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

62-510 Konin, ul. Zakładowa 4
tel. +48 63 245 30 95

re-aktywacja@arrkonin.org.pl

www.arrkonin.org.pl

W ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Re-aktywacja Pośrednik Finansowy (ARR S.A. w Koninie) udziela Jednostkowych Pożyczek, ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy (Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz z obowiązkowego Wkładu Pośrednika Finansowego, z przeznaczeniem na finansowanie Inwestycji realizowanych przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 3.333.333,33 zł (z czego 3.000.000,00 zł to Wkład Funduszu Funduszy, a 333.333,33 zł to wkład Pośrednika Finansowego)

Projekt realizowany jest w ramach Umowy Operacyjnej w ramach Osi Priorytetowej 11 INSTRUMENT REACT-EU EFRR Działania 11.1. „Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym (REACT-EU)

Skip to content